Home » » Naskah Pagelaran Wayang Lakon Anoman Duta

Naskah Pagelaran Wayang Lakon Anoman Duta

Pathet Nem


POCAPAN

Purwa kandha hambuka wedharing carita ingkang ginupit sesanti niskala,
 “Durga mendhak Kala sirna”.

Nalika semana, dhuk rumuhun ana dongeng kuna, mengku surasa surasane kaiket ing sastra cetha kinemulan bau sastra, nenggih ingkang sinanggit ing basa edi peni ingkang sinebut ing kono, ana tembung :
“Sadumuk Bathuk Senyari Bumi”.

Lungiding basa myang sastra, pepajangan ukara, lumadi ing kidung myang tembang. Hanenggih gancaran carita: Sirnaning angkara murka, lebur dening pangastuti, ya sucining tekad, gedhening lelabuhan sarta setya prasetya, akarya tentreming bawana myang jagad raya.


CAK
Bedhol kayon kalih, kayon kageteraken teng tengah kayon tanceb wayang anoman, sarta pocapan kapocapaken.

Medal wewayangan Prabu Rama kaliyan Dewi Shinta saking lebete anoman.

Medal wewayangan Pr Dasamuka, badhe nggayuh dewi Shinta, namun mboten saget,

Wewayangan Dasamuka ilang, anoman ngudarasa

GINEM

Anoman
Hi ladalah, jagad dewa bathara,,,, sinuwun prabu rama , kula ingkang sowan.

CAK
Sabibaring ngudarasa, Anoman mlbet gawang tengen.

Kayon kageteraken manengen lan mangiwa, kayon kaentas.

Dasamuka kiprahan, iringan seseg.

Dasamuka Pinanggih Shinta, mlebet gendhing Ktw Sinom Rog-Rog Asem


I.  ADEGAN TAMAN ARGOSOKA (Rahwana, Shinta, lan Trijatha)
 


Dasamuka (dalam gendhing rog-rog asem)

-          Hi ladalah ha ha ha hah hahha,.,,. Hong tete kala lodra mas manik raja dewaku ya , m,m bandhaku yo ngamal-amalku dhewe.,.,.
-          Yayi rekyan sinta yayi, aja mung tansah ngleledha,, aja lewa-lewa yayi,.,.
-          Manuta tak embank oyot, tak embank ojong, tak embank sabuk,,,,,, buk-buk nang claret cengger endas kalong amemruntus ,.,.,. witning kuning kang pengawak hapsari, sotya rekta kang sela pindha kartika, boya mirah boya inten, tak pudya dadi sira wong ayu nimas,.,.,.
-          Ayo Sinta turutana brantane pun kakang nimas,,.,.,.,.
Trijatha
Kanjeng wa prabu pangabekti kula katur wa,

Dasamuka
Wui ladalah, yo trijatha gawe bungahe pun wa,.
Trijatha, kepriye anggonmu ngrimuk gustimu sinta? Saiki kok awake malah saya kuru, apa lehmu leladi kurang nuju prana hem??

Trijatha
Mboten wa! Menika jalaran mengalihaken dhumateng wa prabu,.

Dasamuka
Hahahahahah, nyoh tak paringi ganjaran, hah ha ha ha,.,.
Nyata mantasane widadari, yayi turutana brantane pun kakang yayi,.
Kurangane apa, Dasamuka narendra sekti mandraguna, sugih bandha, sugih bandhu.
Katimbang dadi bojone rama, narendra ra dangka, ora kayang, diajak klambrangan turut alas.
Sinta,, tak jak mukti wibawa, nyakrawati mbau dhenda ing Negara alengka diraja. , , hem? Hahhahaha

Sinta
Sang Prabu!!
Aja gawe sekeling atiku, luwih becik aku balekna ing pancawati dhenda wae..
Lan aja pisan-pisan ngrudapeksa kelawan aku, Selagine tanganmu ndemek agemanku yekti bakal tak suwek, tak obong.
Yenta nganti nggrayang kulitku, bakal tak beset, yen perlu aluwung lebur dadi awu, sang prabu!!

Dasamuka
Setan Iblis laknat, Ora kena ginawe becik!!!!! (ngliga gaman)Wadananira landhu
Kumel kucem rahya maratani
Ooo..

Trijatha
Kanjeng wa prabu kula aturi sareh nggih wa, sabar
Sareh rumiyin wa,.,.,.

Dasamuka
Sareh kepriye???  Sinta kaya ngono kuwi apa ora jeneng ngina marang pun wa??
Dasamuka dianggep apa???

Trijatha
Wa Prabu,.,.!
Dewi Rekyan Sinta punika estunipun diundut garwa inggih kersa.
Nggih sebab sang dewi nembe tarak brata, dangunipun sekawan dasa dinten.
Pramila kedah tebih kaliyan priyantun kakung rumiyin wa,.,.

Dasamuka
Pirang ndina? 40 ndina??? Byuh byuh lha kok suwe temen, pun wa selak ora betah no trijatha??

Trijatha
Prayoginipun nggih dipun beta betahaken ta wa.,.

Dasamuka
Bab gelem lan orane gustimu tak pasrahake marang kowe ya?

Trijatha
Nggih wa ngestokaken dhawuh,

  
II ADEGAN NEGARA PANCAWATI (Sri Rama kaadep wadya negari pancawati)
 


JANTURAN

Lah punikata, gumelaring Negara Pancawati Dendha.
Sinten ta jejulkukira srinaranata, nenggih Sri Maha Prabu Ramawijaya, ya Prabu Dasarata Putra.
Narendra titising Bathara Wisnu ya panjalmaning sang hyang Suman.
Mangkana jrroning pagedhongan, prihatosing sang nata tan liya among menggalih garwanira Dwi Rekyan Sinta kang kacidra duratmaka.
Teka mangkono panlociptaning ndriya lamun kawiyosing lesan.

SULUK PATHET NEM WANTAH

Hanjrah ingkang Puspita rum
Kasiliring Samirana mrik.
Sekar gadhung, kongas gandanya
Maweh raras renaming ndriya.
GINEM

Rama
Kakang narpati Sugriwa, sesamunipun lenggah satata pamrayogiandika, menggah sinten ingkang pantes pinatah minangka duta ing Ngalengka , kakang?

Sugriwa
Jagad dewa bathara, Dhuh gusti kula sinuwun.
Nitik menawi negari Ngalengka punika kekiyatanipun pilih tandhing, menawi wadya wanara ingkang trep lan pantes mboten sanes anak kula pulunan pun anoman.

ADA-ADA NEM MATARAMAN JUGAG

Kagyat rising kapiwara piniji
Sru komere mare king ngayun
Tinunda dadi dutaning sang nata

Rama
Anoman, ingsun ananting marang sira. Saguh apa ora dadi dutaningsun tumujweng negari Ngalengka?

Anoman
Sinuwun, sagah dereng kinanten lak ambok menawi saget. Saking kepareng paduka, kula sagah anglampahi.

Rama
Ya ya anoman, banget panarimaningsun, during klakon ingsun kudang, sun wus paring kekudangan marang sira.
Anoman, minangka jang keeping dhuta yaiku: 1. Angandemi watak utama, bekti marang panembah. 2. Angandemi watak satriya, guna sudira, susila, anuraga lan sambegana.

Anoman
Inggih sinuwun ngestokake dhawuh

Rama
Anoman, ingsun paringi tandha dadi dutaningsun, awujud kalpika ,.,. Diage tampanana!

Senggak Ilustrasi Instrumen

Rama
Kaplpika iki aturna marang gustimu rekyan Sinta, lamun wis kepanggiha, matura ingsun sedela maneh bakal prapteng nngalengka, sarta tantingen prabu dasamuka lamun kena dieman yayi sinta supaya dibalekake. Yen ora kena ginawe becik, ingsun dhewe kang bakal nyarirani, amunah satruning jagad raya,.,. anoman, Sun wangeni budhal bali suwene sak candra.!

Anggada
Kula sagah gangsal dinten sinuwun!

Anoman
Kula sagah setunggal hari sinuwun!

Anggada
Ora kena ginawe becik, mati dening aku kowe anoman!

Sugriwa
Whe lha ngger,,,!!! (Kaliyan nyawat anggada meda ing njawi)

Anoman
Sinuwun , pinten-pinten kalepatan adi kula-pun jaya anggada mugi paringi aksama, dene kumawantun singular ing tata.,,.

Rama
Ya anoman, ora dadi ngapa.

Anoman
Sinuwun mboten langkung nyuwun tambahing pangestu

Rama
Ingsun paringi pangestu aywa kongsi sakara-kara ing marga, muga lebda gatimu anoman,

Anoman
Kasinngihan Sinuwun

CAK
Anoman nyembah nuli mlajar ing njawi.Rama
Yayi lesmana, aja wedi kangelan, awat-awtana lakune anoman nganti psanggrahan mangliawan yayi

Lesmana
Nuwun inggih kaka prabu

Rama
Anila, bbarna wadya bala ang pada seba!

Anila
Kasinngihan sinuwun.

Bubar Strat
  


Paseban Njawi, Strat Anggada kaadep Sugriwa lan Anoman

 GINEM

Anggada
He anoman, Ayo yen kowe nyata sekti mandraguna tandinganan aku, kalungguhan dhuta tak jaluk

Sugriwa
Heh, anggada!! Kang kedhawuhan ingknag sinuwun kuwi dudu kowe, ngono kuwi jenenge murang duga, singular ing tata

Anoaman
Yayi, satemen I kakang wis wawas lan mawas , kok upama ora neng ngalengka, tak pasrahke marang siadhi,, au iki dhasare ngeman yayi!

Anggada
Kakang Anoman, Kuma lan cangkru mau pancen wis tak sengaja,
Lha wong dhuta ngurus bojo kok sak-candra wangene limang ndina lawase, lha nek sedina wiwit pletheking srengenge nganti suruping surya kuwi dhuta peng-pengan !!
TAk jajal kesektenmu!!                         

 

CAK
-Anoman diseret kaliyan anggada, nuli sugriwa ajeng misah
-Anoman perang Kaliyan Anggada, Anggada ngantem wongsal wngsul ning mboten  ginawe rasa.
-Anggada kapithing dening anoman,
-Sugriwa misah paprangan

GINEM

Sugriwa
Anoman aja kurang pamengku karo adhimu ya?

Anoman
Inggih paman, mboten langkung kula nyuwun tambhing pangestu

Sugriwa
Pangestuku tansah lumintu, tansah kalis rubeda lakumu.

Anoman Bidhal


POCAPAN
Sapandurat tan samnar ulah kridaning jagat, Senadyan wujud rewanda, maksih trahing kusuma, rembesingmadu trahing kusuma rembesing madu turasing Hanara Tapa.
Wauta, Sgra sang anoman ngeningaken cipta netepi babahan hawa sangan, tarlen saking liyep layaping aluyup gya sumusuping rasa jati. Wus manjing wewengan sag maenaka, sigra sang anoman ngedrug bantala ngambah dirgantara,.,.,.
  
Pathet SANGA

IV. GARA GARA

Petruk
Sugeng dalu, ingkang pakurmatan konjuk dhumateng Kepala UPT Taman Budaya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, KKetua Pepadi JaWa Timur.

Kula ngaturaken gunging panuwun.Ing ngatasipun pakryan dinas ingkag super sibuk taksih mengalihaken dhumateng kasenian, khususipun seni padalangan… wah, kula remen sanget dene diparingi kasempatan ingkang ageng punika,

Gareng
Yo truk, acara kaya ngene iki para seniman bias mengapresiasikan segala kabisane yo truk.,.??

Bagong
 dhasare acara kaya ngene yo gayeng, gumaregeng, tur tanpo pambeng

Petruk
Miyak sepining swasana reng, gong.,,.,. aku pengen sinden sesendonan,

Gareng
Pengen ngaturke apa truk??

Petruk
Lagon saka ngomah,.,.,. lagon “gula klapa”, dibawani bawa “sang Dwiwarna” PL 6.,,.,. Mangga dados,.,.

Mungel lagon “gula Klapa”


ADEGAN GISIK SAMUDRA NGALENGKA (WILKATHAKSINI)
 GINEM
WILKATHAKSINI
Bojleng bojleng ib;lis laknat padha gegojegan, nggonku jaga ing segara ngalengka jebul keturon laya to layak  wetengku krasa luwe.,.
Hmmm, whe ladalah  kae ana kelap kelap putih ing antariksa, sapa ngerti kae bangsane mliwis putih whheehe klakon tak sedot ben kampulng ana wadhukku,.,.

POCAPAN
Kocapkacarita, matak aji pengracut maruta sang Kathaksini mijil angina saka tutg-ira sedela angina wus nglimputi anggane sang anoman gya kasedhot mlebu wadhuke sang wil kathaksini.,,.,.., nggeblak pada sanalika

CAK
-          Anoman kasedhot mlebet ing wadhuke wilkataksini, kathaksini nggeblak
-          Anoman kawedaleaken saking tutug-e sang kathaklsini
-          Papagan lajeng ginem

GINEM

Wilkathaksini
Bojleng iblis laknat, waaaahhh ana kelap-kelap putih bareng taksedot jebul bedhes putih,.,., Nganti wetengku krasa mules, SApa kowe bedes elek,?

Anoman
Bangsa bajul tan wruhing tata, tambuh marang aku , Anoman saka pancawti dhenda, bali takon sapa aranmu?

Wilkathaksini
Yen mangkono ngalengka klebon dom sumuruping banyu, telik sandi mangendra jola
,., Takon kang dadi jenengu, Dityakal Wilathaksini, aku kan kang njaga tapel wates Negara Ngalengka kene ya ing samudra iki.,,.,.
Manuta dadi bandan tak aturke gustiku!
Anoman
Luwih becik sumingkira kowe!

Wilkathaksini
Klakon tak balang watu karang, gigit siyung gaglak limpamu!

CAK
Perang tandhing ing ngantarane Kathaksini lan Anoman, Kathaksini tinuwek kukunira den beset tutug-e, pejah kapisanan.                             


  
Pathet MAnyura


PATHETAN MANYURA WANTAH

Meh rahina semubag hyang aruna kadi netraning
Angga rapuh sabdaning kukila ring- kanigara saketrer
Kinidung aningkung
Lir wuwusing Pinipanca
Lawan pepetoging ayam waneh ring pagakan
Mrak manguwuh bremara ngharbaseng kusumaring
WAra baswanarum


VI ADEGAN TAMAN ARGOSOKA

 


Sinta
Yayi Trijatha yayi,,

Trijatha
Kula wonten dhawuh gusti wara rekyan Sinta.

Sinta
Wruhanira yayi, wus sawetara suwe anggonku cumandhok ing taman soka kene, nanging during ana titikan yen kakangmas ramawijayangupadi pun kadang yayi,

Trijatha
Prayoginipun nggih dipun rantosta , a wong garwa jhe

Bawa Mijil

Ana crita, aja kongsi lali
Mring putra ayodya
Tansah angupadi mring garwane
Putri Manthili pudyaning ati
Muga tetep tresna
Manggiha rahayu
Praptane Anoman,..,,.

Sinta
Trijatha yayi, iki ana rewanda seta kok gandheng mlebu taman, apa ora galah tha yayi??

Trijatha
Mboten gusti, cobi kula aturi ndangu piyambak….

Sinta
Wanara lamun bias tata jalma, sapa aranmu lan ngendi pinangkamu ? Sarta nduwe kekarepan apa?

Anoman
Nun Inggih, saderengepun pangabekti kula katur dhumateng sang dewi, mugi konjuk

Sinta
Bat tobat, genep temen trapsilamu wanara, ya ya wanara, pangestuku tampanana..

Anoman
Kawula nuwun gusti putrid, kula tampi dadosa jimat paripih.,..
Gusti, andangu dating kula, kula-pun anoman duta panelikan saking Prabu Ramawijaya, ingkang sakpunika angedaton ing pancawati,
Gusti, minangka tandha yekti bilih kula punika utusan saking prabu rama, punika kula aturi anampi awujud kalpika saking sinuwun prabu ramawijaya,,,

Sinta
Yaya anoman, banget ing panarimaku, yn mangkono gustimu ingkang sinuwun isih tresna marang aku, anoman

Trijatha
Lha inggih jelas tha ,, nggih tresna,,

Sinta
Anoman, minangka tandha yekti lamun aku during dijamah sapa wae, nadyan ana sengkarane duratmaka, ii kancing gelung aturna gustimu Prb Ramawijaya, minangka tandha katresnanku, tampanana anoman!

Anoman
Inngih Gusti Ayu, labet tresnanipun ingkang sinuwun, sekedap malih sinuwun bade rawuh nyarirani pribadi, nedya amunah satrune jagat raya.
Gusti ayu, keparenga jengkar saking taman punika, keparenga kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu,

Sinta
Y  ayya Anoman, tak pengestuni rahayu lakumu, aja pegat ing kaprayitnan,,.

Anoman
Inggih Gusti, Mangga kula derekaken.,..,

CAK
Sinta jengkar, anoman ngrusak taman,,,,,, Konangan Prabu Dasamuka kaliyan Indrajid.
Ginem

Dasamuka
Jid!!!!

Inrajid
Wonten dhawuh kanjeng dewaji,

Dasamuka
Kahanan taman morat marit kaya ngene iki piye haa??? Sajake ana dom sussuping banyu, ora wurung klebon trubusan satru panjalmaning mungsuh, telik sandi mangendro jola,, JID!! Cekelen pawongan sing wis wani gawe rusaking taman iki!!!

Indrajid
Sendika ing adhawuh kanjeng dewaji.

CAK
Anoman perang kaliyan Indrajid, Indrajid kaseser, lajeng ngedalaken panah rante, anoman kabanda , , ,
Ginem

Dasamuka
Pancen jid kowe anak lanang anung anindita, haah ha ah ha ha ha, wha parat bedhes putih kang wani ngrusak taman soka,,, sapa kowe??

Anoman
Wha Prabu Dasamuka, aku anoman utusan prabu Ramawijaya, ayo, yen pancen kowe ratu kuasa ratu digdaya, ayo tibanana paukuman kanggo aku ahha ahhaa

Dasamuka
Setan iblis laknat, ngabangake kuping,,, Jid Diobong neng alun-alun ,. ,,., ben ditonoton karo kawula Ngalengka,,,.,..,.,.,

Indrajid
Nuwun inggih kanjeng dewaji,,
Togog lan Sarawita, tunggunen kene, ,.,.CAK
Pr Dasamuka lan Indrajid oncat badhe nyawiske sarana kagem obong2an,..
Praptane Raden Wibisana.,.,

Wibisana
Raden Anoman, ndadosken ing pamirsa, nderek nepangaken kula pun wibisana.,,. Kadang muda saking prabu dasamuka, sejatosipun kula punika sanget mboten sarujuk kaliyan watak angkaranipun kakaprabu ingkang kados punika, pramila mbenjang menawi wontenperang ageng ing antarane kaka prabu kaliyan prabu ramawijay, kula badhe suwita ing Pancawati dhenda,, sampun raden , kula percados bilih kisana mangke badhe oncat saking bebaya punika raden,

Wibisana oncat

Anoman
Togog lan Sarawita, kabeh kaluargamu tengerana nganggo janur kuning, supaya kalis saka bebaya geni..!

Togog lan mbilung
Nggih den


Togog lan mbilung oncat

Wadya
HE HE AYO DIOBONGG!!!!

POCAPAN
Wauta kaya mangkona sigra kaobaong sang anoman, kaobong mangalat-alat nganti sundul ngantariksa, Sigra matek aji bandung bandawasa temah rante pedhot, sigra ngrayuk geni digendog mabur ing dirgantara,..,,,GEGER NGALENGKA,.,.

VII ADEGAN PARIPURNA

Rama
Anoman, kepriye anggonira ngayahi jejibahan dadi dutaningsun ing negari Ngalengka?

Anoman
Awit pangestu paduka, kula sampun lumebet ing taman Argosoka lan kepanggih kaliyan Gusti Rekyan SInta, yektosipun sang dewi sanget ngajengaken rawuh paduka ingkang sinuwun,,

Rama
Ya ya Anoman, sabanjure kepriye??

Anoman
Sesotya manik maninten sampun kula aturaken sang dewi, malah kula kapaingan kancing gelung tanda yekti bilih sang dewi dereng kajamah dening asanes,, mangga sinuwun kula aturi nampi,

Rama
Anoman banget panarimaku, sira wus kasembadan ngayahi dadi dutaningsun,,,sira ingsun pundut putra angkar kanthi anama anoman ya RAMANDAYAPATI,,.,.


~o~TANCEB KAYON~o~


SINOPSIS

Anoman adalah seorang senopati dari Pancawati, dia diutus Prabu Rama untuk meyakinkan benar atau tidak keberadaan Sinta di Ngalengka.

Sebagai seorang yang bertanggung jawab ia harus melaksanakan tugasnya dengan baik.

Didalam melaksanakan tugasnya, banyak halangan yang dijumpainya, diantaranya dari Jaya Anggada yang menginginkan kedudukan duta tersebut.

Ketika ia menyeberang samudera, anoman terlibat adu kesaktian oleh Wil Kathaksini.
Anoman berhasil masuk taman Ngalengka dan bertemu dengan sinta, begitu gembira hati Sinta karena Rama masih cinta kepadanya.

Keberadaan Anoman di Ngalengka dipergoki oleh Indrajid (Anak Raja Ngalengka), Anoman ditangkap dan dibakar hidup-hidup.

Namun berkat kesaktian Anoman, ia ganti membakar seluruh Negara Ngalengka, dan Anoman selamat hingga kembali ke Pancawati.


0 komentar:

Cakupan

1 Jutaan 2 Jutaan 22 Cakepan Komplit Wangsalan Sinden 3 Handphone Termahal Di Dunia 3 Jutaan 3 Smartphone 2017 New Dari SAMSUNG 3 SMARTPHONE TERMURAH 2017 4G LTE 3 SUREFIRE STEPS PUT THE AD CODE TO FLY 3 Toyota Products Expensive In Indonesia 3G 4 Jutaan 4 TINDAKAN PENYEBAB ANAK MENJADI PEMBOHONG Acer Advan Aku Ewa Alamat Service Center ALL NEW FREED Produk HONDA JEPANG 2017 Amerika Serikat Android Android Jelly Bean Aplikasi Apple Apple iPhone Apple iPhone 6S Apple iPhone 8 Release This Year Apple Watch Arjuna art ASUS ASUS AKAN RILIS SMARTPHONE BARU Asus Zenfone Atasi Kejang Otot Kaki avatar Award Baladev Bank Online Xiaomi Barrack Obama Berita Teknologi bhisma bima BlackMarket Blogger Blogspot Bogor budaya Budaya Jawa Budaya Jawa Warisan Leluhur Budaya Nginang /Nyirih Budaya Ruwatan budayajawawarisanleluhur Budhalan Lancaran Wrahatbala Kaseling Ladrang Samiran Laras Slendro Pathet Manyura Cakepan ( LIRIK) dan Notasi Lelagon Lancaran Simpang Lima Laras Pelog Pathet Nem Candi Cetho Cara Atasi Muntaber Cara Tradisional Penyakit Maag Cerita Sesaji Rajasuya Corolla dan Prius Hadir Di India Cubot dalang Dara Muluk Daydream Developer DHAYOHE TEKA Donald Trump Ducati will produce 50 Models In 2017-2020 Ekosistem Elephone S8 Will Release in 2017 ELING ELING PASEMON Ldr. Pl. 6 Facebook FERRARI F40 DIJUAL 13 MILIYAR Fitbit Gadget Game gamelan Gatal – Gatal (Pruritus) Gendhing Beksan Srimpi Ganda Kusuma Gonorhoe Google Hacker Handphone Lte Murah Infinix Hot 3 LTE X553 Harapan Penderita HIV AIDS Hardware Harga Harga Handphone Harga Handphone Android Harga HP Harga Smartphone Harga Smartphone Samsung HEALTY HERBAL Herbal Medications For Rheumatic Honor Huawei Huawei Mate 9 indonesia Indosat Info Seputar Kangker Info Teknologi INFORMASI INI DIA SI JENIUS SANGKUNI INI LAH TOKOH UTAMA DALAM PEWAYANGAN YANG MENJADI MOTIVASI PARA WANITA inspirasi Instagram Intel Internet iPhone Jadwal MotorGp 2017 Jakarta jazz Jineman Mendes Slendro Sanga (Cakepan dan Foto Notasi) Kamera 5MP Kamera DSLR KARAPAN SAPI MADURA Karya Anak Bangsa Kawasaki Lahirkan Ninja H2 Dan H2R Kesempatan Kerja Khasiat Kacang Adas Kisah Nyata Komputer Komputer Super Cepat Jepang KORBAN NISSAN NAVARA YANG PATAH TULANG BERUSIA 50 TAHUN Kreatifitas Unik Dan Jahil Anak Sekolah Krishna kurava Ladrang Kagok Semarang ( Notasi Dan Cakepan lakon Lancaran Ayun Ayun Tanjung Gunung Pelog Pathet Nem (cakepan dan foto notasi ) Lancaran GAMBUH Laras Pelog Pathet Nem Lancaran GAMBUH PANGATAG Lancaran Pelog Pathet Lima Lancaran GANDRUNG MANGU Laras Slendro Pathet Manyura Lancaran GOYANG SEMARANG Lancaran GUDHEG YOGYA Laras Pelog Pathet Lima Lancaran IRIS IRISAN TELA Lancaran KENDANG SEMARANG Lancaran KEPLOK AWE AWE Lancaran KUDA NYONGKLANG Lancaran LESUNG JUMENGGLUNG Lancaran LUMBUNG DESA Lancaran MAESA KURDA Lancaran MANGRO TINGAL Lancaran MANUK Lancaran Mikat Manuk Lancaran Mulya (KABE) Laras Slendro Pathet Sanga Lancaran Slendro Pathet Sanga Lancaran Slendro Pathet Sanga (lirik/Cakepan dan Foto Notasi) Lancaran Slendro pt. Manyura Langgam Ali - ali ( Cakepan dan Foto Notasi ) Langgam Caping Gunung ( Cakepan/ Lirik dan Foto Notasi ) Laptop Laras Pelog Pathet Barang Laras Pelog Pathet Nem Laras Slendro Pathet Manyura Laras Slendro Pathet Sanga Ldr. Dirgahayu Minggah Ktw. Pamuji dawah Lancaran Dolan Menyang Solo Pathet Slendro Manyura Leagoo LeEco Akan Rilis LeEco Dual 3 Tahun 2017 Legend Lenovo LG LG PJ9 Speaker Melayang 2017 Logika Teknologi mahabarata Masalah Mata Merah Masalah Rambut Melegakan Perut Menambah Nafsu Makan Mencegah Penyakit Liver Mencegah Reumatik Mencuci Luka Berdarah Mengatasi Amandel Mengatasi Batuk Mengatasi Demam Mengatasi Diare Mengatasi Disentri Mengatasi Influenza Mengatasi Jerawat Mengatasi Kencing Batu Mengatasi Keputihan Mengatasi Masalah Gusi Mengatasi Masalah Kulit Mengatasi Mulas Mengatasi Pencernakan yang Terganggu Mengatasi Pendarahan Rahim Secara Alami Mengatasi Rambut Rontok Mengatasi Sakit Pinggang Mengatasi Wasir Berdarah Menghilangkan Rasa Dingin Menghilangkan Rasa Lelah Mengobati Bibir Sariawan Menjadikan Suara Merdu Menurunkan Asam Urat Menurunkan Tekanan Darah Tinggi Meredakan Nyeri Sendi Mitsubihi Terjunkan Low MPV Tahun 2017 Motorola Musik Muslim Dilarang Masuk Amerika Naskah Pagelaran Wayang Lakon Anoman Duta New Action Movie The Fate of the Furious (Fast 8) Rilis 14 April 2017 New Nissan Serena Muncul Dengan Desain Sporty New Nokia Products Nintendo Nintendo Switch Nokia NOKIA 3310 AKAN RILIS BERSAMA ANDROID 3 Norma Jawa Notasi Dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Ondhe - Ondhe Semarangan Pl. Br Ciptaan Ki Narto Sabdo Notasi dan Cakepan ( LIRIK ) Ladrang Pariwisata Bablas Lancaran Mbok Ya Mesem Notasi dan Cakepan (Lirik)Kaduk Rena Ketawang Slendro Sanga Notasi Gerongan Ladrang Sumyar Ladrang Laras Pelogl Pathet Barang Irama Tanggung Obat Rambut Rontok Oppo OTOMOTIF OTOMOTIF TOYOTA YARIS TERBARU 2017 Overcome Hair Loss Overcome Performance Slow Android Smartphone Panasonic pandawa Pembelajaran Penerapan Perang Gagal PERANG KEMBANG Pioneer Figure Of Campursari Ponsel Pulogadung puppet puppet java Quad Core Ransomware Realme Resep Makanan Review Sains dan Teknologi Sakit Kencing Nanag Sakit Kencing Nanah Samsung SANG SINDHEN MAESTRO NYI H.j SUPADMININGTYAS Sastra Search Engine Sejarah Kethoprak Sejarah Nama Buaya Hingga Menjadi Innova SENI sesaji Setyaki Lahir ( Balungan Lakon Bahasa Indonesia ) Seven Surefire Way Save Battery Life With Android Skuter NIU N1S Civic Smart City SMARTPHONE MURAH RAM 4 GB ASUS ZENFONE 2 ZE551ML Smartphone Produk Baru Dari LG Snapchat Software Sony Xperia Sony Xperia XZ 2017 Sosial Media Spesifikasi dan Harga APPLE IPHONE 5 C Spesifikasi Samsung SPESIFIKASI XIAOMI MI NOTE PRO Star Wars Menjadi Tema Smartphone Sharp Sukabumi Super Mario Tablet Tahun 2017 Xiaomi Hadirkan Mi7 Teknik Sabet Wayang TEKNOLOGI Teknologi Informasi Telkom Indonesia Telkomsel TENOLOGI Tentang Mifi Andromax M3z Tetap Langsing Setelah Melahirkan The Ancient Book Of The Beginning Shape Of Tembang ( Kakawin ) Tips Tips and Tricks Tips and Trik Traditional Medicine Ulcer Disease Treat A Swollen Tonsils Tugas MTI Tutorial Twitter Type Of Story Puppet ( Wayang Kulit ) Unique Smartlet 2017 visnu Vivo Wawancara wayang wisnu Xiaomi Yahoo Yamaha Youtube yudhistira