Naskah Pagelaran Wayang Lakon Anoman Duta

Pathet Nem


POCAPAN

Purwa kandha hambuka wedharing carita ingkang ginupit sesanti niskala,
 “Durga mendhak Kala sirna”.

Nalika semana, dhuk rumuhun ana dongeng kuna, mengku surasa surasane kaiket ing sastra cetha kinemulan bau sastra, nenggih ingkang sinanggit ing basa edi peni ingkang sinebut ing kono, ana tembung :
“Sadumuk Bathuk Senyari Bumi”.

Lungiding basa myang sastra, pepajangan ukara, lumadi ing kidung myang tembang. Hanenggih gancaran carita: Sirnaning angkara murka, lebur dening pangastuti, ya sucining tekad, gedhening lelabuhan sarta setya prasetya, akarya tentreming bawana myang jagad raya.


CAK
Bedhol kayon kalih, kayon kageteraken teng tengah kayon tanceb wayang anoman, sarta pocapan kapocapaken.

Medal wewayangan Prabu Rama kaliyan Dewi Shinta saking lebete anoman.

Medal wewayangan Pr Dasamuka, badhe nggayuh dewi Shinta, namun mboten saget,

Wewayangan Dasamuka ilang, anoman ngudarasa

GINEM

Anoman
Hi ladalah, jagad dewa bathara,,,, sinuwun prabu rama , kula ingkang sowan.

CAK
Sabibaring ngudarasa, Anoman mlbet gawang tengen.

Kayon kageteraken manengen lan mangiwa, kayon kaentas.

Dasamuka kiprahan, iringan seseg.

Dasamuka Pinanggih Shinta, mlebet gendhing Ktw Sinom Rog-Rog Asem


I.  ADEGAN TAMAN ARGOSOKA (Rahwana, Shinta, lan Trijatha)
 


Dasamuka (dalam gendhing rog-rog asem)

-          Hi ladalah ha ha ha hah hahha,.,,. Hong tete kala lodra mas manik raja dewaku ya , m,m bandhaku yo ngamal-amalku dhewe.,.,.
-          Yayi rekyan sinta yayi, aja mung tansah ngleledha,, aja lewa-lewa yayi,.,.
-          Manuta tak embank oyot, tak embank ojong, tak embank sabuk,,,,,, buk-buk nang claret cengger endas kalong amemruntus ,.,.,. witning kuning kang pengawak hapsari, sotya rekta kang sela pindha kartika, boya mirah boya inten, tak pudya dadi sira wong ayu nimas,.,.,.
-          Ayo Sinta turutana brantane pun kakang nimas,,.,.,.,.
Trijatha
Kanjeng wa prabu pangabekti kula katur wa,

Dasamuka
Wui ladalah, yo trijatha gawe bungahe pun wa,.
Trijatha, kepriye anggonmu ngrimuk gustimu sinta? Saiki kok awake malah saya kuru, apa lehmu leladi kurang nuju prana hem??

Trijatha
Mboten wa! Menika jalaran mengalihaken dhumateng wa prabu,.

Dasamuka
Hahahahahah, nyoh tak paringi ganjaran, hah ha ha ha,.,.
Nyata mantasane widadari, yayi turutana brantane pun kakang yayi,.
Kurangane apa, Dasamuka narendra sekti mandraguna, sugih bandha, sugih bandhu.
Katimbang dadi bojone rama, narendra ra dangka, ora kayang, diajak klambrangan turut alas.
Sinta,, tak jak mukti wibawa, nyakrawati mbau dhenda ing Negara alengka diraja. , , hem? Hahhahaha

Sinta
Sang Prabu!!
Aja gawe sekeling atiku, luwih becik aku balekna ing pancawati dhenda wae..
Lan aja pisan-pisan ngrudapeksa kelawan aku, Selagine tanganmu ndemek agemanku yekti bakal tak suwek, tak obong.
Yenta nganti nggrayang kulitku, bakal tak beset, yen perlu aluwung lebur dadi awu, sang prabu!!

Dasamuka
Setan Iblis laknat, Ora kena ginawe becik!!!!! (ngliga gaman)Wadananira landhu
Kumel kucem rahya maratani
Ooo..

Trijatha
Kanjeng wa prabu kula aturi sareh nggih wa, sabar
Sareh rumiyin wa,.,.,.

Dasamuka
Sareh kepriye???  Sinta kaya ngono kuwi apa ora jeneng ngina marang pun wa??
Dasamuka dianggep apa???

Trijatha
Wa Prabu,.,.!
Dewi Rekyan Sinta punika estunipun diundut garwa inggih kersa.
Nggih sebab sang dewi nembe tarak brata, dangunipun sekawan dasa dinten.
Pramila kedah tebih kaliyan priyantun kakung rumiyin wa,.,.

Dasamuka
Pirang ndina? 40 ndina??? Byuh byuh lha kok suwe temen, pun wa selak ora betah no trijatha??

Trijatha
Prayoginipun nggih dipun beta betahaken ta wa.,.

Dasamuka
Bab gelem lan orane gustimu tak pasrahake marang kowe ya?

Trijatha
Nggih wa ngestokaken dhawuh,

  
II ADEGAN NEGARA PANCAWATI (Sri Rama kaadep wadya negari pancawati)
 


JANTURAN

Lah punikata, gumelaring Negara Pancawati Dendha.
Sinten ta jejulkukira srinaranata, nenggih Sri Maha Prabu Ramawijaya, ya Prabu Dasarata Putra.
Narendra titising Bathara Wisnu ya panjalmaning sang hyang Suman.
Mangkana jrroning pagedhongan, prihatosing sang nata tan liya among menggalih garwanira Dwi Rekyan Sinta kang kacidra duratmaka.
Teka mangkono panlociptaning ndriya lamun kawiyosing lesan.

SULUK PATHET NEM WANTAH

Hanjrah ingkang Puspita rum
Kasiliring Samirana mrik.
Sekar gadhung, kongas gandanya
Maweh raras renaming ndriya.
GINEM

Rama
Kakang narpati Sugriwa, sesamunipun lenggah satata pamrayogiandika, menggah sinten ingkang pantes pinatah minangka duta ing Ngalengka , kakang?

Sugriwa
Jagad dewa bathara, Dhuh gusti kula sinuwun.
Nitik menawi negari Ngalengka punika kekiyatanipun pilih tandhing, menawi wadya wanara ingkang trep lan pantes mboten sanes anak kula pulunan pun anoman.

ADA-ADA NEM MATARAMAN JUGAG

Kagyat rising kapiwara piniji
Sru komere mare king ngayun
Tinunda dadi dutaning sang nata

Rama
Anoman, ingsun ananting marang sira. Saguh apa ora dadi dutaningsun tumujweng negari Ngalengka?

Anoman
Sinuwun, sagah dereng kinanten lak ambok menawi saget. Saking kepareng paduka, kula sagah anglampahi.

Rama
Ya ya anoman, banget panarimaningsun, during klakon ingsun kudang, sun wus paring kekudangan marang sira.
Anoman, minangka jang keeping dhuta yaiku: 1. Angandemi watak utama, bekti marang panembah. 2. Angandemi watak satriya, guna sudira, susila, anuraga lan sambegana.

Anoman
Inggih sinuwun ngestokake dhawuh

Rama
Anoman, ingsun paringi tandha dadi dutaningsun, awujud kalpika ,.,. Diage tampanana!

Senggak Ilustrasi Instrumen

Rama
Kaplpika iki aturna marang gustimu rekyan Sinta, lamun wis kepanggiha, matura ingsun sedela maneh bakal prapteng nngalengka, sarta tantingen prabu dasamuka lamun kena dieman yayi sinta supaya dibalekake. Yen ora kena ginawe becik, ingsun dhewe kang bakal nyarirani, amunah satruning jagad raya,.,. anoman, Sun wangeni budhal bali suwene sak candra.!

Anggada
Kula sagah gangsal dinten sinuwun!

Anoman
Kula sagah setunggal hari sinuwun!

Anggada
Ora kena ginawe becik, mati dening aku kowe anoman!

Sugriwa
Whe lha ngger,,,!!! (Kaliyan nyawat anggada meda ing njawi)

Anoman
Sinuwun , pinten-pinten kalepatan adi kula-pun jaya anggada mugi paringi aksama, dene kumawantun singular ing tata.,,.

Rama
Ya anoman, ora dadi ngapa.

Anoman
Sinuwun mboten langkung nyuwun tambahing pangestu

Rama
Ingsun paringi pangestu aywa kongsi sakara-kara ing marga, muga lebda gatimu anoman,

Anoman
Kasinngihan Sinuwun

CAK
Anoman nyembah nuli mlajar ing njawi.Rama
Yayi lesmana, aja wedi kangelan, awat-awtana lakune anoman nganti psanggrahan mangliawan yayi

Lesmana
Nuwun inggih kaka prabu

Rama
Anila, bbarna wadya bala ang pada seba!

Anila
Kasinngihan sinuwun.

Bubar Strat
  


Paseban Njawi, Strat Anggada kaadep Sugriwa lan Anoman

 GINEM

Anggada
He anoman, Ayo yen kowe nyata sekti mandraguna tandinganan aku, kalungguhan dhuta tak jaluk

Sugriwa
Heh, anggada!! Kang kedhawuhan ingknag sinuwun kuwi dudu kowe, ngono kuwi jenenge murang duga, singular ing tata

Anoaman
Yayi, satemen I kakang wis wawas lan mawas , kok upama ora neng ngalengka, tak pasrahke marang siadhi,, au iki dhasare ngeman yayi!

Anggada
Kakang Anoman, Kuma lan cangkru mau pancen wis tak sengaja,
Lha wong dhuta ngurus bojo kok sak-candra wangene limang ndina lawase, lha nek sedina wiwit pletheking srengenge nganti suruping surya kuwi dhuta peng-pengan !!
TAk jajal kesektenmu!!                         

 

CAK
-Anoman diseret kaliyan anggada, nuli sugriwa ajeng misah
-Anoman perang Kaliyan Anggada, Anggada ngantem wongsal wngsul ning mboten  ginawe rasa.
-Anggada kapithing dening anoman,
-Sugriwa misah paprangan

GINEM

Sugriwa
Anoman aja kurang pamengku karo adhimu ya?

Anoman
Inggih paman, mboten langkung kula nyuwun tambhing pangestu

Sugriwa
Pangestuku tansah lumintu, tansah kalis rubeda lakumu.

Anoman Bidhal


POCAPAN
Sapandurat tan samnar ulah kridaning jagat, Senadyan wujud rewanda, maksih trahing kusuma, rembesingmadu trahing kusuma rembesing madu turasing Hanara Tapa.
Wauta, Sgra sang anoman ngeningaken cipta netepi babahan hawa sangan, tarlen saking liyep layaping aluyup gya sumusuping rasa jati. Wus manjing wewengan sag maenaka, sigra sang anoman ngedrug bantala ngambah dirgantara,.,.,.
  
Pathet SANGA

IV. GARA GARA

Petruk
Sugeng dalu, ingkang pakurmatan konjuk dhumateng Kepala UPT Taman Budaya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, KKetua Pepadi JaWa Timur.

Kula ngaturaken gunging panuwun.Ing ngatasipun pakryan dinas ingkag super sibuk taksih mengalihaken dhumateng kasenian, khususipun seni padalangan… wah, kula remen sanget dene diparingi kasempatan ingkang ageng punika,

Gareng
Yo truk, acara kaya ngene iki para seniman bias mengapresiasikan segala kabisane yo truk.,.??

Bagong
 dhasare acara kaya ngene yo gayeng, gumaregeng, tur tanpo pambeng

Petruk
Miyak sepining swasana reng, gong.,,.,. aku pengen sinden sesendonan,

Gareng
Pengen ngaturke apa truk??

Petruk
Lagon saka ngomah,.,.,. lagon “gula klapa”, dibawani bawa “sang Dwiwarna” PL 6.,,.,. Mangga dados,.,.

Mungel lagon “gula Klapa”


ADEGAN GISIK SAMUDRA NGALENGKA (WILKATHAKSINI)
 GINEM
WILKATHAKSINI
Bojleng bojleng ib;lis laknat padha gegojegan, nggonku jaga ing segara ngalengka jebul keturon laya to layak  wetengku krasa luwe.,.
Hmmm, whe ladalah  kae ana kelap kelap putih ing antariksa, sapa ngerti kae bangsane mliwis putih whheehe klakon tak sedot ben kampulng ana wadhukku,.,.

POCAPAN
Kocapkacarita, matak aji pengracut maruta sang Kathaksini mijil angina saka tutg-ira sedela angina wus nglimputi anggane sang anoman gya kasedhot mlebu wadhuke sang wil kathaksini.,,.,.., nggeblak pada sanalika

CAK
-          Anoman kasedhot mlebet ing wadhuke wilkataksini, kathaksini nggeblak
-          Anoman kawedaleaken saking tutug-e sang kathaklsini
-          Papagan lajeng ginem

GINEM

Wilkathaksini
Bojleng iblis laknat, waaaahhh ana kelap-kelap putih bareng taksedot jebul bedhes putih,.,., Nganti wetengku krasa mules, SApa kowe bedes elek,?

Anoman
Bangsa bajul tan wruhing tata, tambuh marang aku , Anoman saka pancawti dhenda, bali takon sapa aranmu?

Wilkathaksini
Yen mangkono ngalengka klebon dom sumuruping banyu, telik sandi mangendra jola
,., Takon kang dadi jenengu, Dityakal Wilathaksini, aku kan kang njaga tapel wates Negara Ngalengka kene ya ing samudra iki.,,.,.
Manuta dadi bandan tak aturke gustiku!
Anoman
Luwih becik sumingkira kowe!

Wilkathaksini
Klakon tak balang watu karang, gigit siyung gaglak limpamu!

CAK
Perang tandhing ing ngantarane Kathaksini lan Anoman, Kathaksini tinuwek kukunira den beset tutug-e, pejah kapisanan.                             


  
Pathet MAnyura


PATHETAN MANYURA WANTAH

Meh rahina semubag hyang aruna kadi netraning
Angga rapuh sabdaning kukila ring- kanigara saketrer
Kinidung aningkung
Lir wuwusing Pinipanca
Lawan pepetoging ayam waneh ring pagakan
Mrak manguwuh bremara ngharbaseng kusumaring
WAra baswanarum


VI ADEGAN TAMAN ARGOSOKA

 


Sinta
Yayi Trijatha yayi,,

Trijatha
Kula wonten dhawuh gusti wara rekyan Sinta.

Sinta
Wruhanira yayi, wus sawetara suwe anggonku cumandhok ing taman soka kene, nanging during ana titikan yen kakangmas ramawijayangupadi pun kadang yayi,

Trijatha
Prayoginipun nggih dipun rantosta , a wong garwa jhe

Bawa Mijil

Ana crita, aja kongsi lali
Mring putra ayodya
Tansah angupadi mring garwane
Putri Manthili pudyaning ati
Muga tetep tresna
Manggiha rahayu
Praptane Anoman,..,,.

Sinta
Trijatha yayi, iki ana rewanda seta kok gandheng mlebu taman, apa ora galah tha yayi??

Trijatha
Mboten gusti, cobi kula aturi ndangu piyambak….

Sinta
Wanara lamun bias tata jalma, sapa aranmu lan ngendi pinangkamu ? Sarta nduwe kekarepan apa?

Anoman
Nun Inggih, saderengepun pangabekti kula katur dhumateng sang dewi, mugi konjuk

Sinta
Bat tobat, genep temen trapsilamu wanara, ya ya wanara, pangestuku tampanana..

Anoman
Kawula nuwun gusti putrid, kula tampi dadosa jimat paripih.,..
Gusti, andangu dating kula, kula-pun anoman duta panelikan saking Prabu Ramawijaya, ingkang sakpunika angedaton ing pancawati,
Gusti, minangka tandha yekti bilih kula punika utusan saking prabu rama, punika kula aturi anampi awujud kalpika saking sinuwun prabu ramawijaya,,,

Sinta
Yaya anoman, banget ing panarimaku, yn mangkono gustimu ingkang sinuwun isih tresna marang aku, anoman

Trijatha
Lha inggih jelas tha ,, nggih tresna,,

Sinta
Anoman, minangka tandha yekti lamun aku during dijamah sapa wae, nadyan ana sengkarane duratmaka, ii kancing gelung aturna gustimu Prb Ramawijaya, minangka tandha katresnanku, tampanana anoman!

Anoman
Inngih Gusti Ayu, labet tresnanipun ingkang sinuwun, sekedap malih sinuwun bade rawuh nyarirani pribadi, nedya amunah satrune jagat raya.
Gusti ayu, keparenga jengkar saking taman punika, keparenga kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu,

Sinta
Y  ayya Anoman, tak pengestuni rahayu lakumu, aja pegat ing kaprayitnan,,.

Anoman
Inggih Gusti, Mangga kula derekaken.,..,

CAK
Sinta jengkar, anoman ngrusak taman,,,,,, Konangan Prabu Dasamuka kaliyan Indrajid.
Ginem

Dasamuka
Jid!!!!

Inrajid
Wonten dhawuh kanjeng dewaji,

Dasamuka
Kahanan taman morat marit kaya ngene iki piye haa??? Sajake ana dom sussuping banyu, ora wurung klebon trubusan satru panjalmaning mungsuh, telik sandi mangendro jola,, JID!! Cekelen pawongan sing wis wani gawe rusaking taman iki!!!

Indrajid
Sendika ing adhawuh kanjeng dewaji.

CAK
Anoman perang kaliyan Indrajid, Indrajid kaseser, lajeng ngedalaken panah rante, anoman kabanda , , ,
Ginem

Dasamuka
Pancen jid kowe anak lanang anung anindita, haah ha ah ha ha ha, wha parat bedhes putih kang wani ngrusak taman soka,,, sapa kowe??

Anoman
Wha Prabu Dasamuka, aku anoman utusan prabu Ramawijaya, ayo, yen pancen kowe ratu kuasa ratu digdaya, ayo tibanana paukuman kanggo aku ahha ahhaa

Dasamuka
Setan iblis laknat, ngabangake kuping,,, Jid Diobong neng alun-alun ,. ,,., ben ditonoton karo kawula Ngalengka,,,.,..,.,.,

Indrajid
Nuwun inggih kanjeng dewaji,,
Togog lan Sarawita, tunggunen kene, ,.,.CAK
Pr Dasamuka lan Indrajid oncat badhe nyawiske sarana kagem obong2an,..
Praptane Raden Wibisana.,.,

Wibisana
Raden Anoman, ndadosken ing pamirsa, nderek nepangaken kula pun wibisana.,,. Kadang muda saking prabu dasamuka, sejatosipun kula punika sanget mboten sarujuk kaliyan watak angkaranipun kakaprabu ingkang kados punika, pramila mbenjang menawi wontenperang ageng ing antarane kaka prabu kaliyan prabu ramawijay, kula badhe suwita ing Pancawati dhenda,, sampun raden , kula percados bilih kisana mangke badhe oncat saking bebaya punika raden,

Wibisana oncat

Anoman
Togog lan Sarawita, kabeh kaluargamu tengerana nganggo janur kuning, supaya kalis saka bebaya geni..!

Togog lan mbilung
Nggih den


Togog lan mbilung oncat

Wadya
HE HE AYO DIOBONGG!!!!

POCAPAN
Wauta kaya mangkona sigra kaobaong sang anoman, kaobong mangalat-alat nganti sundul ngantariksa, Sigra matek aji bandung bandawasa temah rante pedhot, sigra ngrayuk geni digendog mabur ing dirgantara,..,,,GEGER NGALENGKA,.,.

VII ADEGAN PARIPURNA

Rama
Anoman, kepriye anggonira ngayahi jejibahan dadi dutaningsun ing negari Ngalengka?

Anoman
Awit pangestu paduka, kula sampun lumebet ing taman Argosoka lan kepanggih kaliyan Gusti Rekyan SInta, yektosipun sang dewi sanget ngajengaken rawuh paduka ingkang sinuwun,,

Rama
Ya ya Anoman, sabanjure kepriye??

Anoman
Sesotya manik maninten sampun kula aturaken sang dewi, malah kula kapaingan kancing gelung tanda yekti bilih sang dewi dereng kajamah dening asanes,, mangga sinuwun kula aturi nampi,

Rama
Anoman banget panarimaku, sira wus kasembadan ngayahi dadi dutaningsun,,,sira ingsun pundut putra angkar kanthi anama anoman ya RAMANDAYAPATI,,.,.


~o~TANCEB KAYON~o~


SINOPSIS

Anoman adalah seorang senopati dari Pancawati, dia diutus Prabu Rama untuk meyakinkan benar atau tidak keberadaan Sinta di Ngalengka.

Sebagai seorang yang bertanggung jawab ia harus melaksanakan tugasnya dengan baik.

Didalam melaksanakan tugasnya, banyak halangan yang dijumpainya, diantaranya dari Jaya Anggada yang menginginkan kedudukan duta tersebut.

Ketika ia menyeberang samudera, anoman terlibat adu kesaktian oleh Wil Kathaksini.
Anoman berhasil masuk taman Ngalengka dan bertemu dengan sinta, begitu gembira hati Sinta karena Rama masih cinta kepadanya.

Keberadaan Anoman di Ngalengka dipergoki oleh Indrajid (Anak Raja Ngalengka), Anoman ditangkap dan dibakar hidup-hidup.

Namun berkat kesaktian Anoman, ia ganti membakar seluruh Negara Ngalengka, dan Anoman selamat hingga kembali ke Pancawati.


0 Response to "Naskah Pagelaran Wayang Lakon Anoman Duta"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel