22 Cakepan Komplit Wangsalan SindenWANGSALAN

1. Trahing nata garwa risang Dananjaya
     Den prayitna sabarang hawya sembrana

2. Saji siswa arane basa nawala
    Nadyan lamong nyalemong tanpa ukara

3. Ujung jari balung rondhon ing kalapa
    Kawengkua sayekti dadi usada

4. Jarwa mudha mudhane Sang Prabu Kresna
    Mumpung anom ngudi saranane praja

5. Teja tirta atmaja Nata Rahwana
     Kekuwunge karya rujiding wardaya

6. Sekar pisang pisang sesajining karya
    Patut lamun linulutan mring sasama

7. Jarweng janma janma kang koncatan jiwa
    Wong prawira mati alabuh nagara

8. Witing klapa kalapa kang maksih mudha
    Sak lugune mung mardi pikir raharja

9. Kawi Dewa giwanging wulan puranama
    Anjenthara limpat pasanging grahita

10. Roning tanggung bebasan tanpa maleca
      Antepana budi temen anarima

11.Janur gunung ukuran bunder pinola
     Aja leren yen jangkane durung teka12. Welut wisa sawung asli liyan praja
      Ywa ngresula dadi bantening negara

13. Kawi sekar pepundhen Sri Kresna
      Lir puspita warnane kusumeng pura

14. Barat sirat pasewakan jro nayaka
      Wus kapusus ing driya manganti sira

15. Wohing aren rukmi jingga sak upama
      Ngelingana ya mung Gusti kang kuwasa

16. Jenang sela sekul binuntel ron klapa
      Apuranta lepating sesaminira

17. Bibis tasik taksaka kang mawa pada
      Hawya mundur kapnegkoking pancabaya

18. Jarwa nendra narendra yaksa Ngalengka
      Rukun tresna dadya srana njunjung bangsa

19. Peksi pita sudarma Hyang Girinata
      Sun cecadhang manunggaling bangsa kita

20. Mardi bawa wengku salu welut wisa
      Karya wulang wewatone wong ngawula

21. Jarwo purwo nunggal basaning baskara
      Hamiwiti sinden sendoning pradongga

22. Barat madya sri maha prabu pancala
      Gung kepingin ngestu pada raja putra

0 Response to "22 Cakepan Komplit Wangsalan Sinden"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel