Kidungan Sarira Ayu Lengkap

Pupuh Dhandanggula

Ana idung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara, luputa ing bilahi kabeh, jin syaitan datan purun, paneluhan tenung tan wani, miwah panggawe ala, gunaning wong luput, agni atemahan tirta, maling arda tan ana ngarah ing kami,  tuju duduk pan sirna.

Sagung pancabaya samya bali, sakathahing ama amiruda, wedi asih pandulune, sakehing braja luptu, kirap-kirapan wuk sakalir, saliring wisa tawa, sato kurda tutut, kayu aeng lemah sangar, songing landak guwaning mong lemah miring, pakekiponing merak.

Pagupakaning warak sakalir, nadyan arga myang sagara alas, temahan rahayu kabeh, sarwa sarira ayu, ingideran ing widadari, rinakseng malaekat, sakathahing rasul, pari dadya sarira tunggal, ati Adam utekku Baginda Esis, Pangucapku ya Musa.

Napasku Nabi Isa Linuwih, Nabi Jakub pamiyarsaningwang, Yusuf ing rupaku reke, Nabi Dawud swaraku, Jeng Sulaiman kasekten mami, Ibrahim kang anyawa, Idris ing Rambutku, Said Ali kulitingwang, Abu Bakar getih-daging Umar Singgih Balung Baginda Usman.

Sungsumku Fatimah kang linuwih, Aminah kang bebayuning angga, Ayub minangka ususe, sakehe wulu tuwuh, ing sarira tunggal lan nabi, Cahyaku Muhammad, panduluku Rasul, pinayungan Adam syara, sampun sangkep kathaing nabi wali, dadya sarira tunggal.

Wiji sawiji mulane dadi, pancar dumadi isining jagad, kasamdan dening Dzate, singa maca myang ngrungu, kang anurat tuwin nimpeni, dada ayuning jasad, kinarya sesembur, sira wacakna ing loya, kinarya dus rara tuwa glis laki, wong edan dadi waras.

Lamun arsa tulus nandur pari, puwasa sawengi sadina iderana galengane, wacanen kidung iku, datan ana kang prapti, lamun sira aperang, wateken ing sekul, antuka tigang pulukan, kang amangan rineksa dening Hywang wWidhi, rahayu ing oayudan.

Lamun ora bisa maca kaki, sinimpena kinarya Azimat, teguh ayu penemune, yeng binekta anglurug, mungsuhira datan udani, luput sanjata tawa, iku swababipun, sabarang pakaryanira, pen rineksa dening Hywang Kang Maha Suci, sakarsane tinekan.

Lamun ana wong kabanda kaki, myang kadhenda lan kabotan utang, miwah wong loro reke, wacanen tengah dalu, ping selawe wangene singgh, luwar ing binana, kang dinenda wurung, sadosane ing apura,, ingkang utng sinauran ing Hywang Widhi, kang agring dadi waras.

Sing sapa reke ara nglakoni, aputiha lawan anawa, patang puluh dina bae, lan tangi wektu subuh, miwah sabar syukuran ati, insya Allah tinekan, sakkersanireku, tumra sanak rakyatira, saking sawabing ilmu pangiket mami, duk aneng Kalijaga.

0 Response to "Kidungan Sarira Ayu Lengkap"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel